Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2015Σχετ. 1: Υπ’ Αρ. Πρωτ. 167127/Γ7/15-10-2014/ΥΠΑΙΘ Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αθ. Κυριαζή με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων,e-Twinning και Erasmus+) για το σχολικό έτος 2014-2015»

Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:

Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού των Προγραμμάτων έως την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.  Για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.

Για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/Nuk02Ke0Br.

Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας  στον σύνδεσμοhttp://goo.gl/forms/xXJOpD0rXB

Β) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ισόγειο, τηλ 2105560815), ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την μελλοντική υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας. Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

Γ) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-2015 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων / ΚΕΣΥΠ».
 Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «Ενημερωτικό Έντυπο Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-2015» και να το υποβάλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.

Επισημαίνεται περιληπτικά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι:

1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς (έως 9/6/2015)
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Ενημερωτικού Εντύπου Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σ.Δ. από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων (έως 9/6/2015)
3. Η εμπρόθεσμη κατάθεση των παραδοτέων εκάστου προγράμματος (έως 19/6/2015)

Οι Βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 82, ισόγειο, τηλ. 2105560815, καθημερινά από 16-19 Ιουνίου 2015 από τις 8.30 έως τις 14.30.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τσίγκου Αλεξάνδρα
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου ΓεωργίτσαΟ  Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Άγγελος Τσεβρεμές
Περιγραφή: ED
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
..…. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……………….…………
…… ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ …………………………………….


……………………………………………
Ημερομηνία ..........................
Αριθ. Πρωτ.  ..........................


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
(Συμπληρώστε ξεχωριστή βεβαίωση  ανά κατηγορία προγραμμάτων)

Με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας τα εξής Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.23/116/14-1-2015 της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής με θέμα «Έγκριση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχ. έτους 2014-2015», από τους κάτωθι εκπαιδευτικούς*:
(Υποβάλλεται έντυπα με όλες τις υπογραφές και τη σφραγίδα του Σχολείου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ Ή  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΑΑ/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
και Υπογραφές τους
1.


2.Όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα ολοκληρώθηκαν
-        


 


 
ΝΑΙ                      ΟΧΙ
Σημειώθηκαν αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτικών
-        


 


 
ΝΑΙ                      ΟΧΙ               
Παρακαλούμε να αναφέρετε τον τίτλο του Προγράμματος, στο οποίο έγιναν αλλαγές και ποιες:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΡΙΑ

*Για τη δική σας διευκόλυνση σας αποστέλλουμε συνημμένα τον πίνακα με τα Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής 2014-2015, προκειμένου να επιλέξετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον τίτλο του Προγράμματος καθώς και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που τα υλοποίησαν.

**Επισημαίνεται ότι αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν τα Προγράμματα γίνονται δεκτές μόνον στις περιπτώσεις: α) εκπαιδευτικών, που αν και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των Εγκεκριμένων Προγραμμάτων δεν τα ολοκλήρωσαν και β) εκπαιδευτικών, που για υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους αποχώρησαν από το σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το Πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους εκπαιδευτικούς που τους αντικατέστησαν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου