Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2015-2016

Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:

Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το Σχετ. 2) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού των Προγραμμάτων έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.  Για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
Για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/AMZa24vf5uIBkMDO2

Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας  στον σύνδεσμο:

Για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων στον σύνδεσμο:


Β) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ισόγειο, τηλ 2131600830), ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την μελλοντική υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας.
Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Το παραχθέν εκπ/κό υλικό από όλα τα Προγράμματα (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) μπορεί να αποσταλεί μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Γ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Για την διάχυση των αποτελεσμάτων των Σχολικών Δραστηριοτήτων- σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση- διοργανώνεται Ημερίδα Παρουσίασης των Προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) από τους εκπαιδευτικούς την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 ώρες 16:15-20:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει α) Παράλληλες Συνεδρίες ανά θεματικό άξονα με συντονιστές τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και β) Ολομέλεια για την συνοπτική παρουσίαση όλων των εισηγήσεων. Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς.
Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρουσίαση του προγράμματός τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-2016 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ.»
 Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «Ενημερωτικό Έντυπο Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-2016» και να το υποβάλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Επισημαίνεται περιληπτικά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι:
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς (έως 21/6/2015)
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Ενημερωτικού Εντύπου Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σ.Δ. από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων (έως 21/6/2015)
3. Η εμπρόθεσμη κατάθεση των Παραδοτέων εκάστου προγράμματος (έως 21/6/2015)


Βεβαιώσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς που το πρόγραμμά τους πληροί τα τρία παραπάνω κριτήρια, αφού συνεδριάσει η Επιτροπή Έγκρισης Προγραμμάτων και εκδοθεί η Απόφαση του Δ/ντη Εκπαίδευσης με τα Υλοποιημένα Προγράμματα. Οι Βεβαιώσεις θα αποσταλούν στα σχολεία στα οποία υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα και θα είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.


Σημαντικές Ημερομηνίες:
14 Ιουνίου
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Ημερίδα Παρουσίασης
16 Ιουνίου
Ημερίδα Παρουσίασης Προγραμμάτων
Έως 21 Ιουνίου
Υποβολή Ηλεκτρονικής Φόρμας
Έντυπο Επιβεβαίωσης Υλοποίησης
Κατάθεση Παραδοτέων
1-10 Σεπτεμβρίου
Παραλαβή Βεβαιώσεων από τα σχολεία


Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τσίγκου Αλεξάνδρα
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Σπύρου