Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-20
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων για τη σχολική χρονιά 2019-2020 ισχύουν περιληπτικά τα παρακάτω:

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
üΚλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά
üΚάπνισμα: σημασία της πρόληψης, επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:
α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων:

Μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:
Α. Η κατάθεση του εντύπου Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων συνοδευόμενη από Αντίγραφο Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων και Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα, τμήμα ειδικότητας) που υλοποιούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Β. Η συμπλήρωση της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109).  Τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται:
α) στις τάξεις Α΄- Δ΄ στο πλαίσιο (αα) της Ευέλικτης Ζώνης και (ββ) της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, ώστε μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεματικών και να διερευνώνται όλες οι πτυχές του επιλεγμένου θέματος.
β) στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ στο πλαίσιο διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιούνται διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ολιστική εξέταση/διερεύνηση του θέματος που πραγματεύεται το ΠΣΔ.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένου/ης του/της Συντονιστή/στριας. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ΠΣΔ.
Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ισχύουν τα ανωτέρω, αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας.
Για τον αναλυτικό σχεδιασμό προγράμματος συμπληρώνεται το «Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται. Τα προς υποβολή Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στις Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ. της ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, προκειμένου εκείνες να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για την τελική έγκριση των Προγραμμάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, αφού λάβει υπόψη του την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Οι μετακινήσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκρίνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως ισχύει.
Τα εν λόγω προγράμματα σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα, που απασχολούν ιδίως τις τοπικές κοινωνίες και χρειάζεται να επιλυθούν με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας. Αντλούν το θεματικό περιεχόμενό τους κυρίως από τα ζητήματα αυτά και επιδιώκουν, στο μέτρο του δυνατού, να συνεισφέρουν με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους στην επιτυχή αντιμετώπιση και ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο (σελ. 10, 11) ενδεικτική θεματολογία που αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων βρίσκονται στη διάθεση των εκπαιδευτικών στον αριθμό τηλεφώνου 2131600830 για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων (χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλιογραφίας, θεωρητική και πρακτική υποστήριξη, καθορισμό συναντήσεων, ενημέρωση για δυνατότητες συνεργασίας με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς καθώς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς κλπ). Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάρχει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, CD-Rom, φυλλάδια, εκπαιδευτικά πακέτα κλπ), το οποίο δανείζεται στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα αντίστοιχης θεματικής. Επίσης ενημερωτικό υλικό, που στοχεύει στην ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς χώρους: «Περιβάλλον και Παιδεία» (για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και «ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΡΩ» (για την Αγωγή Υγείας).


Οι Υπεύθυνες Π.Ε. και Α.Υ. Τσίγκου Α. και Σταματοπούλου Γ.


Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής


Παναγιώτης Σπύρου

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

«Πρόσκληση σε Βιωματικό σεμινάριο “Inclusive Schools: πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης”»


Η  Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με την Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής (Υπ/νοι Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.) και το British Council διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με σκοπό τη γνωριμία εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό «Inclusive Schools».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Παραλία Ασπροπύργου, Χάρτης), την Παρασκευή 6  Δεκεμβρίου και ώρες  16:15 – 20:30.
Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Inschools υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί  και οι μαθητές  αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας. Η υιοθέτηση μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης συνεπάγεται την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.
Το βιωματικό σεμινάριο περιλαμβάνει:
-          εστίαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως φυσικών χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους
-          παρουσίαση εργαλείων διερεύνησης και χαρτογράφησης της διαφορετικότητας καθώς και σχεδιασμού στρατηγικής
-          πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο αποδοχής και σεβασμού της φυσιολογικής παρουσίας της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής
Τα  σχολεία  που θα δεχτούν να συμμετάσχουν στα «Inclusive Schools» θα συναποτελέσουν μια κοινότητα με στόχο να  συνεισφέρουν στην διαμόρφωση στρατηγικών συμπερίληψης για τα σχολεία της Ευρώπης. Τα παραπάνω Σχολεία θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα  «Inclusive Schools», ώστε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο για την αλλαγή κουλτούρας, να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη των δικών τους πρωτοβουλιών που αφορούν τη συμπερίληψη.
Συμπληρωματικά σάς ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Inclusive Schools» απευθύνεται σε χιλιάδες μαθητές και νέους ανθρώπους από την Ελλάδα και άλλες συνεργαζόμενες χώρες, που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα - ανεξαρτήτως φύλου, μαθησιακών αναγκών, κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης, θρησκείας κι εθνικής καταγωγής και στόχος του είναι να υποστηρίξει την ενσωμάτωσή τους στη σχολική κοινότητα βοηθώντας την ανάπτυξη μιας υγιούς αίσθησης προσωπικής ταυτότητας αλλά και μιας ουσιαστικής αίσθησης του μαζί, ενώ η μεθοδολογία του προγράμματος έχει στόχο να υποστηρίξει τη σχολική κοινότητα να κατανοήσει και να αγκαλιάσει κάθε είδους διαφορετικότητα που εκφράζεται στους κόλπους της. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκετε στην ιστοσελίδα (https://www.britishcouncil.gr/programmes/education/schools/inclusive-schools ).
Λόγω της βιωματικότητας του σεμιναρίου, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι 30 (15 από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Οι  εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/8G958dfox4cpDcYr8 .

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας
Τσίγκου Αλεξάνδρα και Σταματοπούλου Γεωργίτσα

Ο Διευθυντής Δ. Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Παναγιώτης Σπύρου

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Ημερίδα στη Δυτική Αττική με θέμα: Φυσικές Καταστροφές: Διαχείριση και Ενδυνάμωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Ο ρόλος των φορέων και των εθελοντώνΟι  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (Ελευσίνα, Παγκάλου και Κίμωνος 11) με θέμα:
«Φυσικές Καταστροφές: Διαχείριση και Ενδυνάμωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Ο ρόλος των φορέων και των εθελοντών».
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας για τη σωστή διαχείριση των φυσικών καταστροφών που πλήττουν την περιοχή μας. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ο σημαντικός ρόλος των φορέων και των Εθελοντών κατά τη διάρκεια αυτών των επειγουσών καταστάσεων.  
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ.:  https://forms.gle/C1JJTkKhfft2C1tr5 και θα ενημερωθούν στα προσωπικά τους μέιλ για την συμμετοχή τους.
 Οι διαστάσεις του θέματος που θα παρουσιαστούν, μπορούν να εφαρμοστούν σε προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) με παρόμοια θεματική.
Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα της Επιμορφωτικής Ημερίδας

Πρόγραμμα
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:30

16.30-16.45
Προσέλευση - Εγγραφές
16.45 – 17.00
Χαιρετισμοί
17.00 – 17.45
«Δράσεις, εμπειρίες από την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και οδηγίες σε εκπαιδευτικούς».
Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας
Ερωτήσεις
17.45 – 18.15
«Η ψυχοκοινωνική στήριξη του σχολείου σε καταστάσεις καταστροφών»  
Μυλοπούλου Ιωάννα, Ψυχολόγος, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -  Ερωτήσεις
18.15 – 18.45  
«Δράσεις και εμπειρίες από την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών στη Δυτική Αττική»
Καλυμνάκης Ιωάννης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου
Ερωτήσεις
18.45– 19.15
«Εθελοντισμός: λίγες Σκέψεις»
 Ελένης Δημήτριος, Αντισμήναρχος (ΤΜΑ), Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Ελευσίνος
Ερωτήσεις
19.15 – 19.30
Διάλειμμα
19.30- 19.50
«Φυσικές Καταστροφές και Κλιματική Αλλαγή, η περιοχή της Αττικής»
 Α. Μαυράκης: Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΕΔΑ
Ερωτήσεις
19.50 – 20.10
«Ζούμε μαζί μετά από μια φυσική καταστροφή» - Ένα πρόγραμμα  σε 5 βήματα.
 Α. Τσίγκου & Γ. Σταματοπούλου: Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αγωγής Υγείας ΠΕΔΑ
Ερωτήσεις
20.10 - 20.30
«Από το ατομικό στο συλλογικό: προοπτικές και δυνατότητες με τη ματιά της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης"
Κορακίδη Γεωργία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΕΔΑ (εργαστήριο)
20.30
Λήξη - Παραλαβή βεβαιώσεων


·           Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, Τσίγκου Αλεξάνδρα και Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Δ/ντης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής ΑττικήςΠαναγιώτης  Σπύρου
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Επιμορφωτικές συναντήσεις και εργαστήρια για τα 30 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούΗ  Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και οι Διευθύνσεις Π.Ε.  Α΄, Β’, Γ’, Δ’, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την Παιδαγωγική Ομάδα για την προώθηση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο», διοργανώνουν δύο ημέρες συναντήσεων για τα 30 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 29 και 30/11/2019, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31, Αθήνα.
Σκοπός των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, που επιτρέπει τον εκδημοκρατισμό του σχολείου. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989. Μεταξύ άλλων, νομιμοποίησε το δικαίωμα της δημοκρατικής συμμετοχής των παιδιών. Η  δημοκρατική συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων και στις υπευθυνότητες συνεπάγεται την ανάλογη οργάνωση της τάξης και την παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Ο Célestin Freinet, όπως και ο Janusz Korczak, υπήρξαν υπέρμαχοι της ιδέας της αυτo-οργάνωσης των μαθητριών/μαθητών και της ενεργού συμμετοχής τους στις αποφάσεις που αφορούν την εργασία τους, τις δραστηριότητές τους και την οργάνωση της συλλογικότητας στο σχολείο.
Οι πρακτικές που θα παρουσιαστούν μπορούν να εφαρμοστούν σε προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων), ώστε να τα εμπλουτίσουν μεθοδολογικά.
Πρόγραμμα
Α. Επιμορφωτική συνάντηση:    Παρασκευή, 29.11.2019, 18.00 – 20.30
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, Αμφιθέατρο THÉO ANGELOPOULOS  Γαλλικού Ινστιτούτου.
18.00 - 18.30. Προβολή ταινιών μικρού μήκους
Δημιουργίες μαθητών με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών.
18.30 - 20.30. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «30 χρόνια από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ποια πρόοδος στο σχολείο;»

-       Μαρία Παγώνη (Γαλλία), καθηγήτρια Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο της Λιλ, μέλος της ερευνητικής ομάδας CIREL για το δημόσιο σχολείο Freinet της Mons-enBaroeul.
-       Marc Hilger (Λουξεμβούργο), ιδρυτής της σχολής Eis Schoul, δημόσιο σχολείο του Λουξεμβούργου βασισμένο στην παιδαγωγική της συμπερίληψης, στη νέα παιδαγωγική και στο μοντέρνο σχολείο – παιδαγωγική Freinet
-       Γιώργος Μόσχος (Ελλάδα), πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού
-       Μπάμπης Μπαλτάς, Ασπασία Καλησώρα (Ελλάδα), μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας για την προώθηση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο», εκπαιδευτικοί σε τάξεις Freinet στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Freinet σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας.
Συντονισμός: Σοφία Λάχλου, ιδρυτικό μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας για την προώθηση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο» και του πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Freinet στην Ελλάδα.

·           Ταυτόχρονη μετάφραση
·           Από κάθε Δ/νση Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν 40 εκπαιδευτικοί.
·           Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Β] Επιμορφωτική Συνάντηση : Σάββατο, 30.11.2019, 09.00 - 14.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛO ΤΡΑΠΕΖI, ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
9.00 - 11.00.
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «30 χρόνια από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τι ακριβώς γιορτάζουμε;». Αμφιθέατρο THÉO ANGELOPOULOS
Μια συζήτηση για τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων προσώπων: των παιδιών μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των παιδιών στις διαδρομές του «σωφρονιστικού» συστήματος, των παιδιών των φυλακισμένων, των παιδιών ρομά, των παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς ιθαγένεια, των παιδιών στις στέγες ανηλίκων. Ένα στρογγυλό τραπέζι με ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτές τις θεματικές και γνωρίζουν τα ζητήματα σε βάθος
-        Πάνος Χριστοδούλου, διευθυντής του « Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιού»
-        Πάνος Λάμπρου, δημοσιογράφος, συγγραφέας
-        Πέτρος Δαμιανός, διευθυντής του Γυμνασίου – Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα
-        Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, τ. πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Συντονισμός: Χάρης Παπαδόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας για την προώθηση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο»
11.00 – 11.30. Διάλειμμα
11.30 - 12.30. «Η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μέσα από την πρακτική των συμβουλίων τάξης»,
Μαρία Παγώνη, Καθηγήτρια Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Λιλ. Αμφιθέατρο THÉO ANGELOPOULOS

12.30 – 14.30 «Η συμμετοχική δημοκρατία στο σχολείο», παράλληλα βιωματικά εργαστήρια:
1.         «Ελευθερία και συνεργασία στην τάξη Φρενέ. Η αυτοδιαχείριση της τάξης»
Marc Hilger (στα γαλλικά με μετάφραση στα ελληνικά). Αίθουσα Vivier, Κτίριο Α, 1ος όροφος
2.         «Δημοκρατική συμμετοχή στην τάξη Φρενέ. Το συνεργατικό συμβούλιο»
Γιώργος Μόσχος και Ασπασία Καλησώρα. Αίθουσα Montparnasse, Κτίριο Α, ισόγειο
3.         «Ελεύθερη έκφραση στην τάξη Φρενέ. Από το ελεύθερο κείμενο στη σχολική εφημερίδα»
Μαρία Καντούρου και Ζωή Μώρου. Αμφιθέατρο Théo Angelopoulos


  • Από κάθε Δ/νση Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν 15 εκπαιδευτικοί.
  • Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
  • Το στρογγυλό τραπέζι και την εισήγηση μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα https://forms.gle/RYMP8McB8ptyYkq9A μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 12.30 μ.μ. και θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους στα email που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, μετά τις 13.30.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας,
Τσίγκου Αλεξάνδρα και Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Δ/ντης της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής ΑττικήςΠαναγιώτης  Σπύρου