Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση (Σχετ. 1): «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή/και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.»

Βάσει λοιπόν της κείμενης νομοθεσίας για την Έκδοση Βεβαιώσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το Σχετ. 2) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού των Προγραμμάτων έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.  Για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από τον συντονιστή εκπαιδευτικό του προγράμματος. Επίσης, αν κάποιο πρόγραμμα έχει υποβληθεί σε δύο διαφορετικές δράσεις (π.χ. Περιβαλλοντικά & Πολιτιστικά ή Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικά), η ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε μια από τις δύο δράσεις.
Για τα προγράμματα
στον σύνδεσμο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αγωγής Υγείας 

https://forms.gle/QetQZzUPsFkQ4eKE7
Πολιτιστικών Θεμάτων


Β) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ)
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υλοποίησαν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, παρακαλούνται να παραδώσουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, ισόγειο, τηλ 213.1600.830) έκθεση απολογισμού με τις δράσεις του Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της κατά την μελλοντική υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας.
Η Έκθεση Απολογισμού μπορεί να είναι: κείμενα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων (ppt), βίντεο, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων μέσω e-mail.
Η Έκθεση Απολογισμού μπορεί να παραδοθεί έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL
Οι Διευθυντές/ριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο Αρχείο excel για την αντίστοιχη δραστηριότητα (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα) και να το υποβάλλουν έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 με e-mail ως εξής:
Το excel της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel της Αγωγής Υγείας στο agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel των Πολιτιστικών Θεμάτων και στα δύο παραπάνω.


Επισημαίνεται περιληπτικά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι:
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τον συντονιστή εκπαιδευτικό του προγράμματος (έως 18/6/2019)
2. Η εμπρόθεσμη κατάθεση της Έκθεσης Απολογισμού (Παραδοτέων) εκάστου προγράμματος (έως 18/6/2019)
3. Η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική αποστολή του συνημμένου Αρχείου excel από τους Διευθυντές/ριες και τις Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων (έως 18/6/2019) 

Βεβαιώσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς που το πρόγραμμά τους πληροί τα τρία παραπάνω κριτήρια. Οι Βεβαιώσεις θα είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο γραφείο των Υπευθύνων Σ.Δ. από τις 25 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2019. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα αποσταλούν στα σχολεία στα οποία υλοποιήθηκαν.  

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας


Ο  Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Σπύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου