Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων έως 10/12

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του υπ' αρ. πρωτ. 151158/Γ7/30-11-2012 εγγράφου της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  παρατείνεται η οριζόμενη από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 121118/Γ7/8-10-2012 και θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2012-2013» προθεσμία υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας).

Ως νέα προθεσμία υποβολής των ανωτέρω προγραμμάτων ορίζεται η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012. 

Συνημμένα: Υπ' αρ. πρωτ. 151158/Γ7/30-11-2012 έγγραφο  της ΔιεύθυνσηςΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου