Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση (Σχετ. 1): «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε./Α.Υ./Π.Θ./Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή/και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν χορηγείται, μόνο για το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον/την Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.»

Βάσει λοιπόν της κείμενης νομοθεσίας για την Έκδοση Βεβαιώσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το Σχετ. 2) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού των Προγραμμάτων έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.  Για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από τον συντονιστή εκπαιδευτικό του προγράμματος. Επίσης, αν κάποιο πρόγραμμα έχει υποβληθεί σε δύο διαφορετικές δράσεις (π.χ. Περιβαλλοντικά & Πολιτιστικά ή Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικά), η ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε μια από τις δύο δράσεις.
Για τα προγράμματα
στον σύνδεσμο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αγωγής Υγείας 

https://forms.gle/QetQZzUPsFkQ4eKE7
Πολιτιστικών Θεμάτων


Β) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ)
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υλοποίησαν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, παρακαλούνται να παραδώσουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, ισόγειο, τηλ 213.1600.830) έκθεση απολογισμού με τις δράσεις του Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της κατά την μελλοντική υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας.
Η Έκθεση Απολογισμού μπορεί να είναι: κείμενα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων (ppt), βίντεο, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων μέσω e-mail.
Η Έκθεση Απολογισμού μπορεί να παραδοθεί έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL
Οι Διευθυντές/ριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο Αρχείο excel για την αντίστοιχη δραστηριότητα (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα) και να το υποβάλλουν έως την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 με e-mail ως εξής:
Το excel της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο perekp@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel της Αγωγής Υγείας στο agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr
Το excel των Πολιτιστικών Θεμάτων και στα δύο παραπάνω.


Επισημαίνεται περιληπτικά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι:
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τον συντονιστή εκπαιδευτικό του προγράμματος (έως 18/6/2019)
2. Η εμπρόθεσμη κατάθεση της Έκθεσης Απολογισμού (Παραδοτέων) εκάστου προγράμματος (έως 18/6/2019)
3. Η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική αποστολή του συνημμένου Αρχείου excel από τους Διευθυντές/ριες και τις Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων (έως 18/6/2019) 

Βεβαιώσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς που το πρόγραμμά τους πληροί τα τρία παραπάνω κριτήρια. Οι Βεβαιώσεις θα είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο γραφείο των Υπευθύνων Σ.Δ. από τις 25 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου 2019. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, θα αποσταλούν στα σχολεία στα οποία υλοποιήθηκαν.  

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας


Ο  Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης Σπύρου

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄Αθήνας, δια των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας κ. Πέτρο Χρυσοστομίδη και κ. Παναγιώτη Πήλιουρα αντίστοιχα και τον Χάρη Παπαδόπουλο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα:
«Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο - χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα»
      Στο συγκεκριμένο σεμινάριο επιδιώκεται η ανάδειξη πτυχών του ανωτέρω θέματος με σκοπό αφενός την οικοδόμηση μιας πιο ευρείας αντίληψης για την έννοια της ετερότητας στη σχολική κοινότητα, τη νοηματοδότηση της έννοιας της αποδοχής και του σεβασμού αυτής, την ενδυνάμωση της άποψης πως όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα και αφετέρου την αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση σχετικών Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην τάξη.
     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κατά το συνημμένο πρόγραμμα στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου (στάση Μετρό «Περιστέρι», Καραθεοδωρή 1 και Εθν. Αντιστάσεως, Περιστέρι, χάρτης) σε δυο συναντήσεις, την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
      Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο:

(σε περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει αντιγράψτε το url και κολλήστε τo στο φυλλομετρητή σας) έως και την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00. Ο κατάλογος των συμμετεχουσών/όντων εκπαιδευτικών θα σταλεί στα προσωπικά μέιλ των επιλεγέντων την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 το μεσημέρι.
      Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων και οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές των Δημοτικών Σχολείων να ενημερώσουν σχετικά τις/τους ενδιαφερόμενες/νους εκπαιδευτικούς. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και το Δημόσιο.
Επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα της διημερίδας.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας: Γεωργίτσα ΣταματοπούλουΟ Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Σπύρου Παναγιώτης
Σεμινάριο

 «Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο - χτίζοντας υγιείς σχέσεις
ανάμεσα στα πρόσωπα»

Τετάρτη 8 & Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
Αμφιθέατρο Δημαρχείου Περιστερίου
(στάση Μετρό «Περιστέρι», Καραθεοδωρή 1 και Εθν. Αντιστάσεως, Περιστέρι)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τετάρτη 8 Μαΐου 2019
17:15 - 17:30:
Προσέλευση
17:30 - 18:45
Η σεξουαλική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: αναγκαιότητα - δυσκολίες - θεσμικό πλαίσιο
Χάρης Παπαδόπουλος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
18:45 - 19:05
Διάλειμμα
19:05 - 20:30:
Διδακτική προσέγγιση και παιδαγωγικό υλικό για το δημοτικό σχολείο
Χάρης Παπαδόπουλος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
17:15 - 17:30:
Προσέλευση
17:30 - 18:15
Ο σεβασμός στην ταυτότητα. Αντιμετωπίζοντας την ομοφοβία και την τρανσφοβία στην εκπαίδευση
Χάρης Παπαδόπουλος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
18:15 - 19.00
Η Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. κοινότητα  - Η μαρτυρία μιας μητέρας
Μαρία Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60), μέλος της συλλογικότητας "Περήφανοι Γονείς"
19.00 -19.15
Διάλειμμα
19.15 - 19.45
Η σεξουαλική αγωγή ως δικαίωμα του παιδιού
Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός συνήγορος του πολίτη αρμόδια για τα δικαιώματα του παιδιού
19.45 - 20.30 
Συζήτηση
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο για τις Πολλαπλές ΝοημοσύνεςΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της υποστήριξης των σχολικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και της ολιστικής προσέγγισής τους μέσω της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, διοργανώνει βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών με θέμα:

«Αξιοποιώντας τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση για την Αειφορία»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο  4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας (Αλκιβιάδου & Αρκαδίου, τηλ. 2105546265) τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 από τις 16:30 έως 20:30.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκηθούν σε βιωματικές τεχνικές στην τάξη που αφορούν στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων των μαθητών τους. Στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (Gardner), αλλά και στην αξιοποίησή της για τη δημιουργία ομάδων και το σχεδιασμό βιωματικών δραστηριοτήτων. Εστιάζει ιδιαίτερα στη διδακτική εφαρμογή της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών για αποτελεσματικότερη μάθηση στο σχολείο και επιτυχία στη ζωή.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα διερευνήσουν τις δικές τους Πολλαπλές Νοημοσύνες μέσα από σχετικό ερωτηματολόγιο, θα ανακαλύψουν το βαθμό ισχύος της καθεμιάς, θα δημιουργήσουν ομάδες ομοειδών ή μεικτών τύπων και θα σχεδιάσουν αντίστοιχες δραστηριότητες με άξονα την αειφορία στο χώρο του σχολείου ή της κοινότητας. Τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μέρος του Προγράμματος θα υποστηριχτεί από τις Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας, Γεωργίτσα Σταματοπούλου και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αλεξάνδρα Τσίγκου.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα:
Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Α.Υ., Π.Ε. ή Π.Θ. και δεν έχουν προηγούμενη επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί που τελικά θα επιλεγούν θα ενημερωθούν στα προσωπικά τους e-mail. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και γίνεται χωρίς κόστος για το δημόσιο.
Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής


Παναγιώτης Σπύρου


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση στο δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Πρώτες Bοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο σχολείο"Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» δια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας, καθώς και την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας, διοργανώνει διμερές βιωματικό σεμινάριο με θέμα: 

«Πρώτες Βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο σχολείο»

Απευθύνεται στις/στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που ανήκουν στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.
Σκοπός του βιωματικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις Πρώτες Βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο χώρο του σχολείου, με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινότητά τους. Διακεκριμένοι ομιλητές με μακρά εμπειρία και επιστημονική γνώση θα καλύψουν τη θεματολογία του σεμιναρίου σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού. 

Τα δύο μέρη του σεμιναριακού κύκλου είναι:   
                                                                 
  1. Το πρώτο, Πρώτες Βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο χώρο του σχολείου”, θα υλοποιηθεί και εξ αποστάσεως και δια ζώσης και θα έχει συνολική διάρκεια 25 διδακτικών ωρών, εκ των οποίων οι 20 ώρες αφορούν σε εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και οι υπόλοιπες  πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών. Η διάρκεια του εξ αποστάσεως προγράμματος είναι 3 εβδομάδες (1 εβδομάδα/ενότητα). Η παρακολούθηση των ενοτήτων διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Η μελέτη των ενοτήτων πραγματοποιείται σε χρόνο που ορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος βάσει της διαθεσιμότητάς του, εντός της διάρκειας του προγράμματος. Στο τέλος κάθε ενότητας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα σύντομο τεστ αξιολόγησης. Επιτυχημένη θεωρείται κάθε προσπάθεια με βαθμολογία πάνω από 50% σε κάθε τεστ.

Το πρώτο δια ζώσης σεμινάριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» τη Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 15:30 με 19:00.

Επιθυμητή προϋπόθεση για την συμμετοχή στο δια ζώσης σεμινάριο θα είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως σεμιναρίου. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων. Μετά τη λήξη του προγράμματος και την πρακτική εξάσκηση, όσοι/ες συμμετάσχουν θα λάβουν σχετική βεβαίωση. Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, καθώς το κόστος καλύπτεται από το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο».
  1. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ή εάν κάποιος/α από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έχει ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν παρόμοιο σεμινάριο, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο δεύτερο σεμινάριο «Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (BLS/AED)» για το οποίο θα πάρει πιστοποίηση. Το κόστος συμμετοχής θα καλυφθεί από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας και θα πραγματοποιηθεί στο Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο». Η διάρκεια του πιστοποιημένου σεμιναρίου είναι 5 ώρες, ο Φορέας πιστοποίησης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης και η χρονική ισχύς του πιστοποιητικού είναι 3 χρόνια.

Προκειμένου να προγραμματιστεί έγκαιρα η συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να μεταβούν στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/XJi4vVNwaz63rMXN2 και να συμπληρώσουν την αίτηση.
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική. Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθύντριες/ντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τις/τους ενδιαφερόμενες/νους εκπαιδευτικούς.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Σπύρου Παναγιώτης

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας: ¨Τεχνικές πρόληψης για παιδιά¨Οι Διευθύνσεις Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Α΄ Αθήνας, διά των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας "Αθηνά Αφαία" υλοποιούν βιωματικό σεμινάριο για δασκάλους με θέμα:
«Τεχνικές Πρόληψης για Παιδιά»

Το σεμινάριο περιλαμβάνει πέντε συναντήσεις. Θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη από τις15.30 ως τις 19.00 στον χώρο του Κέντρου Πρόληψης (Λεωφόρος Αθηνών 36 και Καστοριάς 12). Θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2018.     
Στοχεύει να παρουσιάσει με βιωματικό τρόπο στους συμμετέχοντες βασικές αρχές που διέπουν ένα Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το βασικό του εργαλείο είναι η ενεργός εκπαιδευτική προσέγγιση και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής, φάκελο με ασκήσεις, σημειώσεις και άρθρα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς των σχολείων  που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα πρόληψης στο παρελθόν.
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι 4 εκπαιδευτικοί από τη ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής. 
Συντονίστρια των συναντήσεων θα είναι το στέλεχος πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης ‘Αθηνά Αφαία’ Αναστασία Γουρουντή, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Msc.

Το  πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:
bd15173_1η Συνάντηση : Η μοναδικότητα μου.   
bd15173_ 2η Συνάντηση : Συνυπάρχω με τους άλλους ανθρώπους.
bd15173_ 3η Συνάντηση : Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων.
bd15173_4η Συνάντηση : Προσέχω τον εαυτό μου.
bd15173_5η Συνάντηση : Δυναμική ομάδας – Κλείσιμο. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να στείλετε μέιλ στοagygeias@dipe-dytik.att.sch.gr (μέχρι την Παρασκευή 8  Φεβρουαρίου 2019).

Η Υπεύθυνη  Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Σπύρου Παναγιώτης